Takedown

Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Mixed Grill een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij een mail te sturen naar redactie@mixedgrill.nl. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Wij willen erop wijzen dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

-Uw naam
-Uw e-mailadres

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

-bewijs dat vermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
-bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door een mail te verzenden verzoekt u hierdoor Mixed Grill de vermelde informatie van de website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

de mail volledig en naar waarheid te hebben geschreven.

Indien Mixed Grill uw verzoek gegrond acht, zullen wij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Mixed Grill enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen

Volg ons op Facebook