Gokreclames casino zonder Cruks zijn overal

casino

Sinds 2021 is er een nieuwe wetgeving met betrekking tot kansspelen van kracht, wat heeft geleid tot een toename van reclames op TV en radio voor online casino’s. Hoewel de wetgeving bepaalde eisen stelt aan deze reclames, bestaat er toch angst voor het (te) grote aantal. Dit artikel zal verder ingaan op de oorzaak van deze angst en de mogelijke gevolgen ervan. Tevens wordt er aandacht besteed aan de impact van dit soort reclames op consumentenwelzijn (denk bijvoorbeeld aan een gokstop) en welke ontwikkelingen er vanuit de politiek aan het ontstaan zijn.

Kansspelwetgeving opent de deur van casino zonder Cruks

In oktober 2021 is er nieuwe wetgeving met betrekking tot kansspelen in werking getreden. Dit onder de noemer Wet Kansspelen op Afstand (KOA). Het doel van deze wetgeving is om de kansspelmarkt te reguleren, consumenten te beschermen en kansspelverslaving tegen te gaan. De overheid heeft besloten deze wetgeving in te voeren vanwege verschillende redenen, waaronder het tegengaan van criminaliteit en witwassen, het waarborgen van een eerlijk speelveld en het genereren van belastinginkomsten. Het doel is dat het casino zonder Cruks iDeal steeds minder podium krijgt.

De nieuwe wetgeving houdt in dat online kansspelaanbieders een vergunning moeten verkrijgen van de Kansspelautoriteit om hun diensten legaal aan te bieden in Nederland. Hierdoor wordt het online casino zonder Cruks verder naar de achtergrond geduwd. Deze vergunning stelt strikte eisen aan de aanbieders, zoals het implementeren van verslavingspreventiebeleid, het voorkomen van minderjarig gokken en het waarborgen van eerlijke spelvoorwaarden. Ook zijn er mogelijkheden geïntroduceerd om een gokstop af te dwingen.

Een gevolg van deze wetgeving is dat er sindsdien een toename is geweest van reclames op radio en TV voor online casino’s. Dit komt doordat ieder casino een zo groot mogelijk deel van de nieuwe gereguleerde markt wil veroveren. Hierdoor worden consumenten meer blootgesteld aan gokreclames dan voorheen. Voor een casino zonder Cruks is het verboden om reclame in Nederland te maken.

Het is belangrijk op te merken dat de overheid bepaalde eisen heeft gesteld aan deze reclames, zoals het vermijden van misleidende informatie en het waarschuwen voor de risico’s van gokken. Echter, de overvloed aan gokreclames heeft geleid tot bezorgdheid over de mogelijke impact op het gokgedrag en het welzijn van consumenten. Het blijft een belangrijk onderwerp van discussie en aandacht, waarbij de balans tussen marktgroei en bescherming van consumenten in het middelpunt staat.

Reclames steeds verder ingekaderd

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving in oktober 2021 zijn er verschillende aanpassingen gedaan aan de regelgeving omtrent reclames voor kansspelen. Deze aanpassingen zijn gedaan met als doel de bescherming van consumenten te verbeteren en mogelijke negatieve effecten van gokreclames te verminderen.

De hoeveelheid gokreclames rees de pan uit en via elke denkbaar media werd de consument nagenoeg op ieder moment van de dag geconfronteerd met gok-advertenties. Dit was de overheid een doorn in het hoog en hier werd dan ook paal en perk aan gesteld.

Een belangrijke ontwikkeling is de aanscherping van de reclameregels. Er zijn strengere eisen gesteld aan de inhoud en timing van gokreclames. Reclames moeten bijvoorbeeld duidelijk waarschuwen voor de risico’s van gokken en mogen geen misleidende informatie bevatten. Daarnaast is er een verbod gekomen op bepaalde vormen van reclame, zoals het gebruik van bekende personen en het aanbieden van bonussen en gratis speelgeld om nieuwe spelers aan te trekken. Als gevolg hiervan worden steeds vaker look-a-likes van bekende personen ingezet in gokreclame.

Daarnaast is er ook aandacht besteed aan het toezicht en de handhaving van de regelgeving. De Kansspelautoriteit heeft meer bevoegdheden gekregen om reclames te controleren en op te treden bij overtredingen. Er kunnen boetes worden opgelegd aan aanbieders die zich niet aan de regels houden.

Deze aanpassingen in de regelgeving tonen de voortdurende inspanningen van de overheid om een evenwicht te vinden tussen het reguleren van de kansspelmarkt en het beschermen van consumenten tegen mogelijke schadelijke effecten van gokken. Het is een dynamisch proces waarbij voortdurend wordt geëvalueerd en aangepast om een veilige en verantwoorde gokomgeving te waarborgen.

Zijn gokreclame straks verboden?

De vraag of er een totaalverbod moet komen op gokreclames is een onderwerp van discussie. Sommige voorstanders pleiten voor een vergelijkbare aanpak zoals bij tabakreclames. Dit zou er toe leiden dat er straks helemaal geen marketing-uitingen meer mogen plaatsvinden. Tegenstanders benadrukken dat de potentiële schadelijke effecten van gokken en het belang van het beschermen van kwetsbare groepen, zoals jongeren en mensen met gokverslavingen altijd dienen te prevaleren.

Het is interessant om te kijken naar de situatie in België, waar de reclameregels voor online casino’s aanzienlijk strenger zijn. In België is er een totaalverbod op reclames voor online kansspelen, inclusief casino’s. Dit beleid is ingevoerd vanwege de zorg om gokverslaving en de bescherming van de consument. Het land heeft ervoor gekozen om een striktere controle en beperking op reclames toe te passen.

Aan de andere kant zijn er ook argumenten tegen een totaalverbod op gokreclames. Een belangrijk punt is de kanalisatie naar legale online casino’s. Door reclames kunnen spelers worden geïnformeerd over legale en gereguleerde aanbieders, waardoor ze de keuze hebben om bij betrouwbare platforms te spelen. Een totaalverbod kan de kanalisatie naar legale aanbieders belemmeren en spelers ertoe aanzetten om naar illegale en ongereguleerde platforms – het gokken zonder Cruks-  uit te wijken, waar geen bescherming is en risico’s groter kunnen zijn.

Maatschappij is verdeeld

In de samenleving zijn steeds meer geluiden te horen die zich verzetten tegen de overvloed aan reclames vanuit de gokindustrie. Mensen uiten hun zorgen over de mogelijke schadelijke effecten van gokken en de invloed van reclames op kwetsbare groepen, zoals jongeren. Het vaker inzetten van een gokstop zou hierin een goede maatregel kunnen zijn.

Een voorbeeld is Marco, een jongerenwerker die in zijn werk regelmatig jongeren met gokproblemen tegenkomt. Hij ziet hoe gokreclames een sterke aantrekkingskracht kunnen hebben op jongeren en hen kunnen blootstellen aan risicovol gokgedrag. Marco pleit voor strengere regelgeving en beperking van gokreclames om jongeren beter te beschermen en bewustwording te vergroten.

Naast Marco zijn er ook andere voorbeelden van mensen uit verschillende sectoren en achtergronden die hun bezorgdheid uiten over de impact van gokreclames. Psychiaters wijzen op de toename van gokverslavingen en de rol van reclames in het versterken van compulsief gokgedrag. Ouders maken zich zorgen over de blootstelling van hun kinderen aan gokreclames en de invloed ervan op hun gedrag en welzijn.

Deze reacties uit de maatschappij onderstrepen het belang van bewustwording en discussie over gokreclames. Het brengt de noodzaak naar voren om aandacht te besteden aan preventie, bescherming van kwetsbare groepen. Het is een complexe kwestie waarbij de stemmen uit de samenleving een cruciale rol spelen bij het vormgeven van het beleid en de regelgeving rondom gokreclames.

Hoe nu verder?

De politiek is hier niet ongevoelig voor gebleken en heeft verdere restricties aangekondigd. Zelfs sportsponsoring door casino’s wordt mogelijk aan banden gelegd, wil je hier meer over lezen klik dan hier. Of dit nu juiste manier is om het no Cruks casino buitenspel te zetten is nog maar zeer de vraag.

Het debat over een totaal verbod op gokreclames is complex en er zijn verschillende perspectieven en belangen in het spel. Het vinden van een evenwicht tussen bescherming van consumenten en het behouden van een gereguleerde markt is een uitdaging waarbij zorgvuldige afweging en evaluatie nodig zijn.